Loại bỏ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân

Loại bỏ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân 10/08/2023 16:49:00 416

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Loại bỏ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân

10/08/2023 16:49:00

(Tapchitaichinh.vn) Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân.

Bộ Tài chính luôn hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục vận hành hiệu quả cơ chế một cửa

Thông tin về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát TTHC trong 7 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, đối với việc triển khai cơ chế một cửa, Bộ đang tiếp tục vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023, đã tiếp nhận 698 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 416 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 282 hồ sơ và đặc biệt là không có hồ sơ quá hạn.

Về xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC, Bộ Tài chính đã thực hiện 125/150 nhiệm vụ theo Kế hoạch. Trong đó, hoàn thành 36 nhiệm vụ, triển khai 55 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ theo Kế hoạch. Bộ Tài chính cũng đã ban hành 9 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 17 TTHC; bãi bỏ 12 TTHC và ban hành mới 03 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và giá.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính có 774 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 318 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 78 dịch vụ công trực tuyến một phần và 378 dịch vụ công trực tuyến cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân. Đồng thời, Bộ đã hoàn thành kết nối, tích hợp 300 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Xác định CCHC là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nói chung, sự phát triển của Ngành nói riêng, trong tháng 8/2023 và thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách TTHC đúng theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả; Rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân...

Nhiều TTHC trong lĩnh vực tài chính sẽ được rà soát để cắt giảm

Liên quan đến việc đơn giản hóa TTHC, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến khai, nộp, hoàn thuế, miễn, giảm thuế.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng sẽ chủ trì thực hiện việc đơn giản hóa các nhóm TTHC nội bộ quan trọng, bao gồm: Quản lý ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dự trữ nhà nước; Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên...

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Trình Chính phủ Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Bảo Thương

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%