Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 21/06/2024 16:42:00 65

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024

21/06/2024 16:42:00

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

4 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 71.047 tỷ đồng, giảm 4,16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.366 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2023 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 44.681 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2023.

A. Bảo hiểm phi nhân thọ

1. Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 04 tháng đầu năm 2024 ước đạt 26.366 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2023. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 5.137 tỷ đồng, tăng 32,30% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm thị phần 19,48%. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3,372 tỷ đồng, tăng 1,53 % so với cùng kỳ năm 2023, chiếm thị phần 12,79%; Bảo Minh với doanh thu ước đạt 2.279 tỷ đồng, tăng 25,3%, chiếm thị phần 8,64%; MIC với doanh thu ước đạt 1.731 tỷ đồng, tăng 8,95%, chiếm thị phần 6,56%; BIC với doanh thu ước đạt 1.558 tỷ đồng, tăng 9,26%, chiếm thị phần 5,91%; PTI với doanh thu ước đạt 1.447 tỷ đồng, giảm 35,35%, chiếm thị phần 5,49%; PJICO với doanh thu ước đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 5,89%, chiếm thị phần 5,32%.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2023 như Tasco (70 tỷ đồng, tăng 565,25%), BHV (201 tỷ đồng, tăng 118,40%), OPES (740 tỷ đồng, tăng 116,47%), AAA (305 tỷ đồng, tăng 110,22%). Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2023 là MSIG (485 tỷ đồng, giảm 9,76%), UIC (404 tỷ, giảm 6,14%), Fubon (144 tỷ đồng, giảm 6,55%)...

Biểu đồ 1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ

04 tháng năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

 

image

 

image

image

 

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 9.179 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,82%) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.947 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,56%), bảo hiểm cháy nổ (doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 3.836 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,55%), bảo hiểm tài sản (doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 3.416 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,96%).

 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm

04 tháng đầu năm 2024

 

image

  
2. Bồi thường

Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 04 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6.515 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 24,71%, cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2023 (3,79%).

20/32 DNBH phi nhân thọ và chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 03 DNBH có tỷ lệ bồi thường cao là PTI (47,29%), Liberty (42,88%), Bảo Việt (39,24%).

B. Bảo hiểm nhân thọ

1. Kết quả khai thác mới 04 tháng đầu năm 2024

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 7.290 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (17,9%), Dai-ichi (15,3%), Prudential (14,6%), Manulife (10,3%), AIA (6,1%), FWD (6,1%), Sun Life (5,7%), Generali (5,4%), Chubb (5,4%), Cathay (4,4%), MB Ageas (4,2%), 08 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 4,6%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 69% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 6,4%, các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe) chiếm tỷ trọng 0,6%. Doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bán kèm chiếm tỷ trọng 16%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư giảm 42,1%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 255,5%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 65,8%.

Biểu đồ 4: Doanh thu khai thác mới 4 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

image

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 510.977 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (52,5%) với 268.453 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 188.641 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 36,9%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 29.749 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 5,8%). Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 4,7%.

 

 

 

Biểu đồ 5: Tỷ trọng hợp đồng khai thác mới theo nghiệp vụ

4 tháng đầu năm 2024

 

image

2. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 04 tháng đầu năm 2024

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm hợp đồng sản phẩm bảo hiểm bán kèm) ước đạt 12.152.060 hợp đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 44.681 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69,5%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 16,4%, các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 2,1%. Doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bán kèm đóng góp 12% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (23,1%), Manulife (16,6%), Prudential (14,9%), Dai-ichi (13,1%), AIA (10,3%), Chubb (3,2%), MB Ageas (2,9%), FWD (2,8%), Sun Life (2,7%), Generali (2,5%), Hanwha (2,5%), Cathay (2,3%), MVI (1,4%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

C. Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 04 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7.168 tỷ đồng (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 4.042 tỷ đồng (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước), phí tái bảo hiểm thu xếp đạt ước đạt 3.126 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 04 tháng đầu năm 2024 ước đạt 490 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 394 tỷ đồng (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 96 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước).

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%