Tổng quan thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021

Tổng quan thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021 11/01/2022 09:28:00 6705

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021

11/01/2022 09:28:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 191.010 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.367 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 138.643 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020.

1. Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 52.367 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 8.149 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 15,56% thị phần). Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 7.533 tỷ đồng (tăng 10,75%, chiếm 14,38% thị phần), PTI với doanh thu ước đạt 5.250 tỷ đồng (giảm 2,55%, chiếm 10,03% thị phần), Bảo Minh với doanh thu ước đạt 3.965 tỷ đồng (tăng 1,15%, chiếm 7,57% thị phần), MIC với doanh thu ước đạt 3.418 tỷ đồng (tăng 21,41%, chiếm 6,53% thị phần), PJICO với doanh thu ước đạt 2.916 tỷ đồng (giảm 8,52%, chiếm 5,57% thị phần).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2020 như OPES (813 tỷ đồng; tăng 78,13%); Chubb (283 tỷ đồng; tăng 50,58%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 là Liberty (526 tỷ đồng; giảm 15,49%); GIC (1.338 tỷ đồng; giảm 14,39%); SGI (26 tỷ đồng; giảm 12,32%); VBI (1.986 tỷ đồng; giảm 11,84%)…

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (16.785 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,05%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (14.137 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,00%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (7.119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,59%), bảo hiểm cháy nổ (6.655 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,71%).

Biểu đồ 1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 11 tháng năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

image

Biểu đồ 2: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc 11 tháng năm 2021

 

image

 

 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021

 

image

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 11 tháng năm 2021 ước là 15.796 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 31,16%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2020 (34,42%).

20/32 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 04 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 40% là Phú Hưng (87,80%), BHV (41,88%), Liberty (41,71%), Bảo Việt (41,60%).

2. Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 11 tháng đầu năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 43.998 tỷ đồng tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Manulife (23,6%), Prudential (12,9%), Bảo Việt nhân thọ (12,6%), Dai-ichi (12,3%), AIA (8,3%), MB Ageas (7,4%), Sun Life (4,7%), FWD (4,4%), Generali (3,3%), Chubb (2,5%), Cathay (2,1%), Hanwha (2%), Aviva (1,4%), 05 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 2,5%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 83,8% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,9%, các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 1,4%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,2%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 31,3%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 53,6%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 6,3%.

Biểu đồ 4. Doanh thu khai thác mới theo nghiệp vụ 11 tháng đầu năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

image

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 11 tháng đầu năm 2021 đạt 3.302.316 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 1.786.921 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 54,1%, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 1.129.773 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 34,2%, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2020), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 90.378 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 2,7%, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2020). Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 8,9%, tăng 197% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 5. Tỷ trọng hợp đồng khai thác mới theo nghiệp vụ 11 tháng đầu năm 2021

image

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 11 tháng đầu năm 2021

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 13.310.966 hợp đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 138.643 tỷ đồng tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,6%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 20,3%, các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 1,9%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,2% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (19,7%), Manulife (18,9%), Prudential (16,8%), Dai-ichi (11,8%), AIA (10,7%), MB Ageas (3,7%), Chubb (2,7%), Generali (2,7%), FWD (2,5%), Hanwha (2,5%), Aviva (2,1%), Sun Life (2,1%), Cathay (1,5%), BIDV MetLife (1%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

3. Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 11 tháng năm 2021 ước đạt 12.011 tỷ đồng (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 7.212 tỷ đồng (tăng 13,1% so với cùng kỳ), phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 4.799 tỷ đồng (tăng 26,8% so với cùng kỳ);

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 11 tháng năm 2021 ước đạt 931 tỷ đồng (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 738 tỷ đồng (tăng 13,4% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 193 tỷ đồng (tăng 43,4% so với cùng kỳ).

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%