ĐÀI LOAN - Quy định nhằm tăng cường ổn định tài chính

ĐÀI LOAN - Quy định nhằm tăng cường ổn định tài chính 29/11/2021 10:50:00 9

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

ĐÀI LOAN - Quy định nhằm tăng cường ổn định tài chính

29/11/2021 10:50:00

 

Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm Châu Á | Tháng 7 năm 2021

Người biên dịch: Nguyễn Thùy Liên

Đài Loan là một trong những thị trường bảo hiểm tiên tiến nhất ở châu Á, cùng với đó là yêu cầu phải có quy định tiến bộ. Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan (FSC) đã và đang nỗ lực để đáp ứng nhiều khía cạnh phát triển của thị trường, bao gồm tính bền vững và đầu tư xanh, áp dụng IFRS17 và tốc độ số hóa nhanh chóng của các công ty bảo hiểm và khách hàng. Chúng tôi đã trao đổi với Bà Chiung-Hwa Shih từ FSC về những nội dung nói trên và cách thức FSC đáp ứng các yêu cầu như thế nào.

Tác giả Ahmad Zaki

Cho đến nay, một trong những kết quả quan trọng nhất ở Đài Loan là khung quy định mới về khả năng thanh toán mà Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) dự kiến ​​áp dụng. Được phát triển để phù hợp với thông lệ quốc tế, FSC sẽ cho các công ty bảo hiểm sáu năm để điều chỉnh theo hệ thống mới, trùng với thời gian áp dụng IFRS17 năm 2026.

Theo FSC, ba điểm khác biệt chính giữa khung quy định khả năng thanh toán hiện hành và khung khả năng thanh toán mới gồm cơ sở định giá, cách tính các nguồn vốn đủ tiêu chuẩn và cách tiếp cận đo lường các yêu cầu về vốn.

“Theo quy định hiện hành, tài sản vốn chủ sở hữu được định giá theo giá trung bình trong 6 tháng qua, trái phiếu được định giá theo chi phí khấu hao và quỹ dự trữ của các công ty bảo hiểm được tính theo lãi suất cố định,” Cục trưởng Cục Bảo hiểm FSC Chiung-Hwa Shih cho biết.

“Sau khi áp dụng quy định mới, tài sản và nợ phải trả đều được đo lường theo giá trị hợp lý, giá trị này chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự biến động của thị trường. Do đó, điều này sẽ thúc đẩy các công ty bảo hiểm đánh giá đúng tầm quan trọng của việc quản lý tài sản và nợ phải trả, cũng như quản lý rủi ro, tăng cường khả năng thích ứng trong hoạt động.”

Bà Chiung-Hwa Shih cũng lưu ý rằng phương pháp tính toán hiện tại sử dụng cách tiếp cận dựa trên hệ số trong khi quy định mới chuyển sang phương pháp đo lường dựa trên kịch bản về những thay đổi trong giá trị tài sản ròng. Các thay đổi sẽ chặt chẽ hơn và đánh giá phạm vi rủi ro rộng hơn để phản ánh rủi ro tổng thể một cách hợp lý và đảm bảo có thêm vốn để hấp thụ các khoản lỗ ngoài dự kiến.

Một sự thay đổi lớn đối với các công ty bảo hiểm

Kể từ khi khung quy định mới được ban hành năm ngoái, các công ty bảo hiểm đã tham gia tích cực hơn vào việc thực nghiệm hàng năm và đã theo dõi sát sao những phát triển mới nhất của ICS. Bà Shih chia sẻ: “Phần lớn các công ty bảo hiểm bắt đầu bằng hoạt động củng cố năng lực tài chính và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm. Ngoài ra, họ được khuyến khích nhanh chóng phân bổ nguồn lực cho cam kết thông qua hoạt động thực nghiệm hàng năm và các hoạt động song song theo kế hoạch của FSC”.

Môi trường lãi suất thấp có tác động đáng kể đến các sản phẩm có bảo đảm dài hạn của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Sau khi áp dụng IFRS17 và quy định mới về khả năng thanh toán, cả tài sản và nợ phải trả sẽ được đo lường theo giá trị hợp lý. Để giải quyết những thách thức này, các doanh nghiệp bảo hiểm đang từng bước điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm thuộc nhóm bảo vệ và giảm tỷ trọng sản phẩm thuộc nhóm tiết kiệm.

Một nội dung đáng chú ý đối với các công ty bảo hiểm trên toàn thế giới trong vài năm qua cùng với khung quy định mới về khả năng thanh toán là IFRS17. Sau nhiều lần trì hoãn ngày chuyển đổi chính thức, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ấn định thời hạn cuối là năm 2023. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các tác động đáng kể đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khi áp dụng IFRS17 và cơ hội học hỏi từ các doanh nghiệp bảo hiểm ở các nước khác, FSC sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm áp dụng IFRS17 vào năm 2026, ba năm sau thời hạn mà IASB đưa ra, để đảm bảo quá trình chuyển đổi ở Đài Loan diễn ra một cách suôn sẻ.

Năm 2017, một tổ công tác được Viện Bảo hiểm Đài Loan (TII) thành lập, theo yêu cầu của FSC, để phối hợp giải quyết những vấn đề mà các công ty bảo hiểm gặp phải trong quá trình áp dụng IFRS17.

“Để đảm bảo rằng các thông lệ kế toán của chúng tôi tuân thủ IFRS17 và để phản ánh điều kiện quốc gia của chúng tôi một cách thích hợp, tổ công tác IFRS17 đã thảo luận với IASB về các vấn đề liên quan có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực tế và đưa các kết luận liên quan vào danh sách Câu hỏi thường gặp được cung cấp cho mục đích tham khảo," bà Shih cho biết.

Trong quá trình chuyển sang IFRS17, từng công ty bảo hiểm đã xây dựng nhóm chịu trách nhiệm triển khai với sự tham gia của đại diện các bộ phận định phí, tài chính, quản lý rủi ro, đầu tư, sản phẩm, kế toán và CNTT. Đồng thời, FSC đã đưa ra yêu cầu bổ sung cho các công ty bảo hiểm nhân thọ là phải giữ lại các quỹ dự trữ bổ sung và dự trữ đặc biệt.

Phát triển bền vững

Giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, Đài Loan có một động lực lớn để hướng tới sự phát triển bền vững và 'phát triển xanh'. FSC đã và đang khuyến khích sự phát triển bền vững thông qua việc hoàn thiện các yêu cầu giám sát liên quan và hướng dẫn tự điều chỉnh.

Ví dụ, hướng dẫn tự điều chỉnh khuyến nghị các công ty bảo hiểm cân nhắc liệu bên vay có thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo tính liêm chính của và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi thực hiện các đánh giá tài chính cụ thể. Hướng dẫn nêu rõ rằng chính sách đầu tư tổng thể do công ty bảo hiểm xây dựng nên bao gồm các dự án thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo tính liêm chính và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bà Shih chia sẻ, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào các ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo 5 + 2 do chính phủ thúc đẩy (bao gồm công nghệ năng lượng xanh và các ngành kinh tế tuần hoàn), nhiều kênh khác nhau đã được mở cho các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực nói trên kể từ năm 2017, bao gồm kênh đầu tư trực tiếp, các quỹ đầu tư tư nhân và cho vay.

“Ngoài ra, việc sửa đổi Đạo luật Bảo hiểm để nâng mức trần quỹ bảo hiểm có thể được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp trong nước có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các công ty bảo hiểm đầu tư nhiều hơn vào trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững trong nước.”

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư xanh, để khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm xanh và hỗ trợ các cơ quan hữu quan trong việc thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến biến đổi khí hậu, FSC đã sửa đổi các quy định về các mức phí đối với quỹ bảo lãnh bảo hiểm. Quy định kết hợp việc bảo lãnh bảo hiểm điện gió ngoài khơi và bảo hiểm nông nghiệp với tiêu chuẩn dồn tích quỹ bảo lãnh bảo hiểm tài sản.

Theo Bà Shih, “đối với bảo hiểm điện gió ngoài khơi, khoảng 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hiện đang tham gia bảo lãnh cho loại hình bảo hiểm này, với tổng doanh thu phí bảo hiểm lũy kế khoảng 3,7 tỷ Đài tệ (132,7 triệu USD) từ năm 2018 đến năm 2020”.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp, khoảng 20 sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp thương mại đã được phát triển, với tổng doanh thu phí bảo hiểm lũy kế khoảng 540 triệu Đài tệ từ năm 2015 đến năm 2020.

Tháng 8 năm ngoái, FSC đưa ra lộ trình phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy việc sửa đổi một trong các quy tắc quản trị công ty vào tháng 3 năm 2021. Sửa đổi mới này yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng một số tiêu chuẩn phải phát hành báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và có xác nhận của bên thứ ba, để buộc các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy công bố thông tin.

Công ty bảo hiểm chỉ hoạt động trực tuyến

Mặc dù Đài Loan bắt kịp các nước khác của châu Á về việc áp dụng công nghệ số và chuyển đổi số, FSC vẫn đang thảo luận về tính khả thi của các công ty bảo hiểm chỉ hoạt động trực tuyến trên thị trường. Bà nói: “Chúng tôi hiện đang thu thập thông tin về kinh nghiệm triển khai, tình hình phát triển và hoạt động giám sát của các công ty bảo hiểm chỉ hoạt động trực tuyến nước ngoài. “Quyết định chính sách sẽ được đưa ra vào cuối năm 2021, sau khi đánh giá kỹ lưỡng về thị trường, nhu cầu của khách hàng và các biện pháp giám sát”./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%