Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 6 năm 2021

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 6 năm 2021 18/05/2021 15:56:00 308

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 6 năm 2021

18/05/2021 15:56:00

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

BẢO HIỂM

VIỆN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM

VIỆT NAM

image

Số: /PTBH-NCĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2021

V/v Đào tạo bảo hiểm tháng 6/2021

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm

- Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Các doanh nghiệp phụ trợ bảo hiểm

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường bảo hiểm trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (Viện PTBH) thông báo lịch đào tạo trong tháng 6 năm 2021 như sau:

1. Các khóa đào tạo (Phụ lục 1):

1.1. Khóa đào tạo Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật BH PNT:

Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến, từ ngày 07 đến ngày 11/6/2021.

1.2. Khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ:

Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến, từ ngày 14 đến ngày 19/6/2021.

2. Kinh phí đào tạo trực tuyến:

- Khóa đào tạo Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật BH PNT; Khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ : 3.000.000 đồng/học viên/khóa.

DNBH chuyển khoản cho Viện PTBH trước ngày khai giảng theo số TK: 0301002858286; tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

3. Cấp chứng chỉ:

Kiểm tra cuối khóa: tổ chức kiểm tra trực tuyến tập trung tại địa điểm của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh.

Học viên đạt yêu cầu sẽ được Viện PTBH cấp Chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo khi tham gia khóa học đầy đủ và đạt đủ số điểm kiểm tra cuối khóa.

Để chương trình đào tạo được hiệu quả, kính đề nghị các cá nhân/doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học theo Phụ lục 2 đính kèm và gửi về Viện trước ngày 28/5/2021. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Ban Nghiên cứu khoa học và Đào tạo, số điện thoại: 0912367672, email: nguyenthithuhuyen@mof.gov.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QLBH (để b/cáo)

- Lưu: VT, PTBH (103b).

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nga