Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của Manulife Việt Nam

Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của Manulife Việt Nam 25/02/2021 16:47:00 418

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của Manulife Việt Nam

25/02/2021 16:47:00

Ngày 24/02/2021, Bộ Tài chính có Công văn số 1782/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm đối với đại lý bảo hiểm cá nhân và chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm đối với kênh phân phối qua đối tác theo đề nghị tại văn bản đề ngày 28/01/2021 kể từ ngày 24/2/2021.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai các chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm nêu trên theo nội dung được phê chuẩn và theo quy định của pháp luật hiện hành.