Bộ Tài chính chấp thuận cho FWD sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính chấp thuận cho FWD sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm 26/10/2020 16:46:00 155

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận cho FWD sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

26/10/2020 16:46:00

Ngày 22/10/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 12968/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty được sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm theo đề nghị ngày 11/8/2020 kể từ ngày 30/10/2020.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm trên theo nội dung sửa đổi, bổ sung được phê chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác