KDBH cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

KDBH cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động 24/09/2020 15:05:00 76

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

KDBH cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

24/09/2020 15:05:00

1. Ngày 21/08/2020, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC11/KDBH cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung sau:

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được phép kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.