Thông cáo báo chí Bảo hiểm nông nghiệp

Thông cáo báo chí Bảo hiểm nông nghiệp 05/07/2019 13:59:00 1445

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông cáo báo chí Bảo hiểm nông nghiệp

05/07/2019 13:59:00

Trên cơ sở tổng kết thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, tổng hợp ý kiến đề xuất của các địa phương, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành chính sách về bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, ngày 18/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định số 58/2018/NĐ-CP) nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, thống nhất và các quy định mang tính đặc thù phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) và thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN, góp phần hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tổ chức, cá nhân SXNN) chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro (thiên tai, dịch bệnh) xảy ra trong quá trình sản xuất.

Thực hiện bảo hiểm nông nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn. Theo đó, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định khung pháp lý cho việc thực hiện BHNN, bao gồm quy định về nội dung của hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp, đồng bảo hiểm nông nghiệp, tái bảo hiểm nông nghiệp, bồi thường, giải quyết tranh chấp và trách nhiệm của các bên trong giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp...nhằm phản ánh các đặc thù về thực hiện bảo hiểm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp – lĩnh vực sản xuất có chịu ảnh hưởng lớn về thiên tai, dịch bệnh và có nhiều chủ thể sản xuất là đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đồng thời, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm nhằm bảo đảm việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được triển khai thực hiện an toàn, lành mạnh và hiệu quả, khắc phục những tồn tại xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay chủ yếu là sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, mức độ tuân thủ các quy định, các quy trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn còn thấp

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định khung tiêu chí về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ. Căn cứ vào các tiêu chí này và khả năng cân đối ngân sách, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cụ thể về hồ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong từng thời kỳ (Điều 22 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg) với các nội dung cụ thể như sau:

- Về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí BHNN: Cây trồng: Cây lúa; Vật nuôi: Trâu, bò; Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

- Về mức hỗ trợ phí BHNN: Cá nhân SXNN thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: 90% phí BHNN; Cá nhân SXNN khác: 20% phí BHNN; Tổ chức SXNN đáp ứng các điều kiện cụ thể về hợp tác, liên kết, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới nền nông nghiệp sach, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: 20% phí BHNN.

- Về rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí BHNN: Đối với cây lúa và trâu, bò, hỗ trợ rủi ro thiên tai và một số dịch bệnh; Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hỗ trợ rủi ro thiên tai (Thiên tai và dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Về địa bàn được hỗ trợ phí BHNN: Đối với cây lúa tại 7 tỉnh (Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp); Đối với trâu, bò tại 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương); Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại 5 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

- Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực (26/6/2019) đến hết ngày 31/12/2020.

Để tổ chức thực hiện và nhanh chóng đưa chính sách vào thực tiễn, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg tới các doanh nghiệp bảo hiểm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan.

BỘ TÀI CHÍNH