Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2017

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2017 12/09/2017 14:42:00 790

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2017

12/09/2017 14:42:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 47.937 tỷ đồng, tăng 22,43% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.738 tỷ đồng, tăng 12,00% so với cùng kỳ năm 2016 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng tăng 30,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm ước đạt 19.738 tỷ đồng, tăng 12,00% so với cùng kỳ năm 2016. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.628 tỷ đồng, tăng 22,17% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 18,38% thị phần. Tiếp đến là PVI đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 3.572 tỷ đồng, giảm 1,08% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 18,10% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.627 tỷ đồng, tăng 16,90% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,24% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.493 tỷ đồng, tăng 1,63% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 7,56% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 6,13% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2016 như Phú Hưng (53 tỷ đồng, tăng 60,80%), UIC (480 tỷ đồng, tăng 55,29%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là AIG (268 tỷ đồng, giảm 26,54%), AAA (121 tỷ đồng, giảm 16,66%), Samsung Vina (425 tỷ đồng, giảm 0,14%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (6.586 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,37%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (5.248 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,59%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.970 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,05%), bảo hiểm cháy nổ (1.716 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,69%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (1.154 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,85%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 06 tháng đầu năm 2017 ước là 6.707 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 33,98%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2016 (30,23%).

16/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 14 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 03 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (110,09%), Groupama (75,17%), Bảo Việt Tokio Marine (62,54%), PJICO (54,33%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 6 tháng đầu năm 2017

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 9.776 tỷ đồng tăng 33,77% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (21,8%), Prudential (19,43%), Dai-ichi (14,26%), Manulife (14,08%), AIA (10,87%), Generali (6,03%), Chubb (4,11%), Hanwha (2,87%), Aviva (1,04%), Sunlife (1%), Cathay (0,99%), BIDV MetLife (0,82%), Prévoir (0,75%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ, không đáng kể.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 46,63%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 36,95%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,94%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,98% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 3,5%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 41,98%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 20,57%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm 2017, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 366.200 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 42,94%, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2016), tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 322.160 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 37,78%, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2016), nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 158.821 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 18.62%, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016).

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 6 tháng đầu năm 2017

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 6.893.061 hợp đồng, tăng 15,54% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng tăng 30,97% so với cùng kỳ năm 2016. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp có tỷ trọng 46,39%, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 42,72%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (27,7%), Prudential (24,9%), Manulife (12,5%), Dai-ichi (11,2%), AIA (9,7%), Chubb (3,8%), Generali (3,1%), Hanwha (2,3%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4.383 tỷ đồng (tăng 46,0% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 2.562 tỷ đồng (tăng 74,3%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 1.821 tỷ đồng (tăng 14,9%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 330 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ 2016), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 276 tỷ đồng (tăng 12,0%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 54 tỷ đồng (tăng 15,5%).