Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2017

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2017 23/06/2017 15:31:00 425

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2017

23/06/2017 15:31:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 29.826 tỷ đồng, tăng 21,08% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 12.757 tỷ đồng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2016 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.069 tỷ đồng tăng 30,38% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.428 tỷ đồng, tăng 20,68% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 19,03% thị phần. Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 2.205 tỷ đồng, giảm 4,04% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 17,29% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 7,15% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,02% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 988 tỷ đồng, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 7,74% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 774 tỷ đồng, tăng 1,39% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 6,07% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2016 như Phú Hưng (37 tỷ đồng, tăng 88,75%), Chubb (41 tỷ đồng, tăng 84,82%), UIC (325 tỷ đồng, tăng 70,07%), VNI (176 tỷ đồng, tăng 56,16%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là Groupama (8 tỷ đồng, giảm 76,90%), AIG (207 tỷ đồng, giảm 27,43%), AAA (80 tỷ đồng, giảm 12,25%), Liberty (156 tỷ đồng, giảm 1,88%), Samsung Vina (274 tỷ đồng, giảm 0,58%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (4.340 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,02%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (3.414 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,76%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.806 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,16%), bảo hiểm cháy nổ (1.089 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,54%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (749 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,87%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 04 tháng đầu năm 2017 ước là 4.107 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 32,19%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2016 (30,23%).

20/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 10 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 04 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (125,63%), Groupama (96,15%), Bảo Việt Tokio Marine (64,15%), PJICO (55,00%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 4 tháng đầu năm 2017

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 5.922 tỷ đồng, tăng 32,13% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (23,51%), Prudential (19,17%), Manulife (15,16%), Dai-ichi (12,42%), AIA (10,29%), Generali (5,28%), Chubb (4,61%), Hanwha (2,85%), BIDV MetLife (1,55%), Sunlife (1,08%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 46,34%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 37,17%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,93%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11,83% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 2,73%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 37,15%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 21,76%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 4 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 219.035 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,07%), tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm 2016, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 202.759 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,02%), tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 108.170 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 20,28%), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 4 tháng đầu năm 2017

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 6.711.028 hợp đồng, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.069 tỷ đồng tăng 30,38% so với cùng kỳ năm 2016. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng hơn cả với 45,07%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 44%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (30,5%), Prudential (23,6%), Manulife (13,1%), Dai-ichi (10%), AIA (9,5%), Chubb (4,1%), Generali (2,7%), Hanwha (2,2%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2.469,7 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp môi giới ước đạt 1.704,7 tỷ đồng (tăng 27,9%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 765 tỷ đồng (tăng 11,4%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 04 tháng đầu năm 2017 ước đạt 222,27 tỷ đồng (tăng 19,5% so với cùng kỳ 2016), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 189,77 tỷ đồng (tăng 21,6%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 32,5 tỷ đồng (tăng 8,5%).