Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2017

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2017 31/07/2017 16:15:00 3053

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2017

31/07/2017 16:15:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 38.066 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2016 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 22.266 tỷ đồng tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.991 tỷ đồng, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 18,93% thị phần. Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 2.591 tỷ đồng, giảm 9,48% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 16,40% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.292 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,17% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.218 tỷ đồng, tăng 2,38% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 7,71% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 954 tỷ đồng, tăng 0,41% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 6,04% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2016 như Chubb (57 tỷ đồng, tăng 99,64%), Phú Hưng (47 tỷ đồng, tăng 93,21%), UIC (400 tỷ đồng, tăng 67,48%), VNI (217 tỷ đồng, tăng 52,44%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là AIG (242 tỷ đồng, giảm 24,89%), AAA (100 tỷ đồng, giảm 14,66%), Samsung Vina (339 tỷ đồng, giảm 5,47%), Cathay (68 tỷ đồng, giảm 3,45%), BHV (91 tỷ đồng, giảm 0,89%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.420 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,30%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.293 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,17%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.090 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,23%), bảo hiểm cháy nổ (1.386 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,77%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (958 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,06%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 05 tháng đầu năm 2017 ước là 5.319 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 33,67%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2016 (32,21%).

20/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 10 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 04 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (109,00%), Groupama (70,12%), PJICO (56,22%), Bảo Việt Tokio Marine (55,49%) .

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 5 tháng đầu năm 2015 ước đạt 7.698 tỷ đồng, tăng 33,77% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (21,8%), Prudential (19,27%), Manulife (14,22%), Dai-ichi (14,09%), AIA (11,48%), Generali (6,41%), Chubb (4,15%), Hanwha (2,95%), Sunlife (1,06%), BIDV MetLife (0,76%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 47,34%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 36,64%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,72%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11,3% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 3%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 41,26%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 21,5%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 5 tháng đầu năm 2017, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 293.783 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 43,07%), tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2016, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 256.879 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 37,66%), tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 126.998 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 18,62%), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ tháng 5 năm 2017

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 6.779.695 hợp đồng, tăng 15,11% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 22.266 tỷ đồng tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 45,49%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 43,65%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (28,5%), Prudential (24,3%), Manulife (12,4%), Daiichi (11%), AIA (10,1%), Chubb (3,8%), Generali (3,1%), Hanwha (2,3%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 05 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.258,5 tỷ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 1.958,7tỷ đồng (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 1.298,8 tỷ đồng (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2016).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 05 tháng đầu năm 2017 ước đạt 272,3 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 231,7 tỷ đồng (tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 40,6 tỷ đồng (tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2016).