Tổng quan thị trường bảo hiểm 2 tháng đầu năm 2017

Tổng quan thị trường bảo hiểm 2 tháng đầu năm 2017 28/04/2017 11:01:00 1255

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 2 tháng đầu năm 2017

28/04/2017 11:01:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 13.082,11 tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.185 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2016 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 6.897,11 tỷ đồng tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 20,2% thị phần. Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 998,7 tỷ đồng, giảm 18,90% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 16,1% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 518,7 tỷ đồng, giảm 0,52% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,4% thị phần , PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 505 tỷ đồng, tăng 4,94% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,2% thị phần , PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 381 tỷ đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 6,2% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2016 như VNI (78 tỷ đồng, tăng 132,73%), Phú Hưng (19 tỷ đồng, tăng 89,2%), UIC (159,5 tỷ đồng, tăng 77,56%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là Groupama (899 triệu đồng, giảm 93,95%), AIG (178 tỷ đồng, giảm 20%), AAA (35 tỷ đồng, giảm 16,72%), Xuân Thành (39 tỷ đồng, giảm 11,52%), Samsung Vina (97 tỷ đồng, giảm 2,55%), Liberty (73 tỷ đồng, giảm 1,81%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (2.139 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,58%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (1.698 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,45%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (909 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,71%), bảo hiểm cháy nổ (570 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,22%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,68%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 02 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.602 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 25,91%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2016 (28,6%).

17/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 13 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 1 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 100% là Groupama (288,56%).

Bảo hiểm nhân thọ

Khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 2.317,87 tỷ đồng tăng 25,54% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (23,55%), Prudential (16,44%), Manulife (13,69%), Dai-ichi (12,78%), AIA (11,73%), Generali (9%), Chubb (3,81%), Hanwha (3,26%), Aviva (1,05%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 46,73%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 36,82%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,94%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 12,58% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 1,93%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 24,2%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 22,14%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 2 tháng đầu năm, vươn lên dẫn đầu là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với 83.808 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,07%), tăng trưởng 79% so với cùng kỳ năm 2016, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 76.187 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 34,61%), tăng trưởng 26,02% so với cùng kỳ năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 59.018 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 26,81%), tăng 10,77% so với cùng kỳ năm 2016.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ tháng 2 năm 2017

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 6.521.724 hợp đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 6.897,11 tỷ đồng tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2016. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 45,59%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 43,43%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (30,1%), Prudential (23%), Manulife (12,3%), AIA (11,1%), Dai-ichi (10,2%), Generali (3,4%), Chubb (3,7%), Hanwha (2,6%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 02 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.273 tỷ đồng (tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 1.002 tỷ đồng (tăng 32,6%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 271 tỷ đồng (tăng 7,5%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 02 tháng đầu năm 2017 ước đạt 129 tỷ đồng (tăng 26,5% so với cùng kỳ 2016), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 112 tỷ đồng (tăng 31,0%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 17 tỷ đồng (tăng 3,7%).