Về việc thành lập Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm

Về việc thành lập Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm 22/11/2016 15:43:00 717

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Về việc thành lập Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm

22/11/2016 15:43:00

  CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

BẢO HIỂM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

image

Số: /QĐ-QLBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ biên tập

Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm

image

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BTC ngày 12/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Căn cứ Quyết định số 3132/QĐ-BTC ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-BTC ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Phụ trách phòng Nghiên cứu khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thanh Nga - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm - Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm: Tổ phó;

3. Bà Dương Thị Nhi - Phụ trách Phòng Nghiên cứu khoa học: Thư ký;

4. Bà Trần Thị Cẩm Châu - Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh: Thành viên;

5. Bà Lê Minh Tú - chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học: Thành viên;

6. Bà Hà Hồng Hải - chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hoàng Long - chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học: Thành viên;

8. Bà Phạm Thu Hương - chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học: Thành viên;

9. Bà Phạm Thùy Trang - chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học: Thành viên;

10. Bà Hoàng Thị Thu Trang – chuyên viên Phòng Tổng hợp: Thành viên.

Điều 2. Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm có mục tiêu và nhiệm vụ sau:

- Tổ có mục tiêu là tổ chức chủ trì công tác biên tập Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đảm bảo yêu cầu về nội dung và đúng tiến độ thời gian (trước cuối năm 2015).

- Theo đó, Tổ có nhiệm vụ từng bước xây dựng các nội dung của Đề án, bao gồm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm, xác định mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm, đưa ra các giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm, yếu tố quan trọng để thị trường bảo hiểm thực hiện thành công 6 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020.

Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí để hoạt động của Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm được lấy từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Tổng hợp, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TH, NCKH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nga