Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2016

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2016 30/06/2016 14:28:00 1363

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2016

30/06/2016 14:28:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 24.596 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.541 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 13.055 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 2.298 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 25,7% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 22,7% thị phần, PTI đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 956 tỷ đồng, tăng 37,7%, so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 10,8% thị phần, Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 955 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 10,8% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,6% thị phần).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như SGI (8 tỷ đồng, tăng 107,6%), BHV (64 tỷ đồng, tăng 101,4%), UIC (191 tỷ đồng, tăng 81,5%), VASS (581 tỷ đồng, tăng 73,5%), AIG (286 tỷ đồng, tăng 63,5%), ABIC (335 tỷ đồng, tăng 60,3%), VBI (189 tỷ đồng, tăng 55,7%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (276 tỷ đồng, giảm 45,1%), ACE (22 tỷ đồng, giảm 22,7%), Liberty (159 tỷ đồng, giảm 1,3%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (3.822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,2%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (2.901 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,8%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.751 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,8%), bảo hiểm cháy nổ (1.017 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,5%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (742 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,4%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3.489 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 30,2%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (44,6%).

19/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 8 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 2 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (111,7%), PTI (66,5%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 4 tháng năm 2016

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 4.482 tỷ đồng tăng 49,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (21,1%), Prudential (19,3%), AIA (11,3%), Manulife (13,3%), Dai-ichi (11,4%), PVI Sun Life (7,7%), Generali (5,3%), Chubb (4,2%), Hanwha (2,3%), Aviva (1,2%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 46,5%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,3%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,6% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,5% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 9%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 67,9%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 38,3%.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ tháng 4 năm 2016

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.822.128 hợp đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 13.055 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,5%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 40,3%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,8%, Prudential 26%, Manulife 11,9%, AIA 9,7%, Dai-ichi 9,3%, Chubb 3,8%, PVI Sunlife 3,6%, Generali 2,3%, Hanwha 1,9%, Prevoir 1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.020 tỷ đồng (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.333 tỷ đồng (tăng 14,7%), phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 687 tỷ đồng (giảm 4,3%);

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 186 tỷ đồng (tăng 9,0% so với cùng kỳ 2015), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 156 tỷ đồng (tăng 5,4%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 30 tỷ đồng (tăng 32%).