Tổng quan thị trường bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2016

Tổng quan thị trường bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2016 17/05/2016 14:50:00 3173

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2016

17/05/2016 14:50:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 18.273,9 tỷ đồng, tăng 26,02% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 8.852 tỷ đồng, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 9.421,9 tỷ đồng, tăng 35,41% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 1.884,33 tỷ đồng, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 21,29% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 1.578,49 tỷ đồng, tăng 13,74% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 17,83% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 738,83 tỷ đồng, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,35% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 720,04 tỷ đồng, tăng 36,07% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,13% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 581,15 tỷ đồng, tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 6,57% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như BHV (41,27 tỷ đồng, tăng 93,46%), SGI (5,92 tỷ đồng, tăng 84,63%), GIC (227,13 tỷ đồng, tăng 82,39%), VASS (451,77 tỷ đồng, tăng 82,27%), AIG (259,74 tỷ đồng, tăng 78,62%), ABIC (240,49 tỷ đồng, tăng 60,48%), UIC (116,13 tỷ đồng, tăng 53,66%), Cathay (31,93 tỷ đồng, tăng 52,54%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (163,04 tỷ đồng, giảm 50,72%), ACE (17,23 tỷ đồng, giảm 33,76%), Bảo Minh (738,83 tỷ đồng, giảm 0,68%), Liberty (114,14 tỷ đồng, giảm 0,08%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (2.840,91 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,09%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (2.213,27 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,00%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.430,46 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,16%), bảo hiểm cháy nổ (753,63 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,51%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (631,43 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,13%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.566,71 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 29,00%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (37,17%).

19/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (136,21%), PTI (63,10%), Liberty (53,46%).

Bảo hiểm nhân thọ

Khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 03 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3.338,69 tỷ đồng tăng 60,08% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (20,6%), Prudential (20,21%), AIA (11,43%), Manulife (12,36%), Dai-ichi (10,27%), PVI Sun Life (10,07%), Generali (5,29%), Chubb (3,93%), Hanwha (2,12%), Aviva (1,21%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,54%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 41,31%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,4% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,95% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,8%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 82,98%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 50,71%.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 5.767.115 hợp đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 9.421,9 tỷ đồng tăng 35,41% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,47%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 40,31%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,5%, Prudential 26,1%, Manulife 11,7%, AIA 10,1%, Dai-ichi 8,7%, PVI Sunlife 4,6%, Chubb 3,7%, Generali 2,2%, Hanwha 1,9%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 03 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.400 tỷ đồng (giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 1.054 tỷ đồng (tăng 19,1%), phí bảo hiểm tái thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 346 tỷ đồng (giảm 46,4%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2016 ước đạt 137 tỷ đồng (tăng 7,3% so với cùng kỳ 2015), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 119 tỷ đồng (tăng 7,34%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 17 tỷ đồng (tăng 6,82%).

Mặc dù tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới giảm nhưng hoa hồng môi giới bảo hiểm vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới vẫn tăng (19,1%) và tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc thường cao hơn tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm.

- Tỷ trọng phí tái bảo hiểm thu xếp và tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm của mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau, do vậy mặc dù tổng phí tái bảo hiểm thu xếp giảm nhưng tổng hoa hồng môi giới tái bảo hiểm vẫn tăng.