Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2015

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2015 30/11/2015 16:32:00 3965

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2015

30/11/2015 16:32:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 48.135,6 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.899 tỷ đồng, tăng 16,62% so với cùng kỳ năm 2014 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 24.236,6 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 23.899 tỷ đồng, tăng 16,62% so với cùng kỳ năm 2014. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 5.339 tỷ đồng, tăng 15,83% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 22,34% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 4.388 tỷ đồng, tăng 3,93% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 18,36% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 2.063 tỷ đồng, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 8,63% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 50,37% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 7,27% thị phần, PJICO đứng thứ 5 với doanh thu ước đạt 1.580 tỷ đồng, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 6,61% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2014 như VASS (873 tỷ đồng, tăng 276,06%), ACE (144 tỷ đồng, tăng 141,9%), VBI (314 tỷ đồng, tăng 97,06%), Phú Hưng (36 tỷ đồng, tăng 86,75%), BHV (115 tỷ đồng, tăng 75,02%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA (193 tỷ đồng, giảm 52%), VNI (235 tỷ đồng, giảm 12,79%), GIC (384 tỷ đồng, giảm 10,1%), Liberty (369 tỷ đồng, giảm 3%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (ước đạt 7.005 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,31%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (ước đạt 5.491 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,98%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (ước đạt 4.716 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,73%), bảo hiểm cháy nổ (ước đạt 2.148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,99%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (ước đạt 1.725 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,22%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2015 ước là 10.067 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 42,12%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 (36,34%).

18/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 8 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Cathay (148,3%), Fubon (133,52%), MSIG (96,86%), Phú Hưng (96,52%), BVTM (83,17%), UIC (74,27%), Liberty (56,83%), GIC (51,76%).

Bảo hiểm nhân thọ

Về tình hình khai thác mới

- Doanh thu phí khai thác: tổng doanh thu phí khai thác mới 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 8.931,69 tỷ đồng, tăng 51,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 41,99%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44,65%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,82%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 1,72%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chiếm tỷ trọng 0,06% và sản phẩm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,76%.

Trong tháng 9/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là BVNT, Prudential, Manulife, Daiichi, AIA và PVI Sun Life.

- Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới: số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) đạt 955.602 hợp đồng, trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (38,88%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (32,91%) và bảo hiểm tử kỳ (27,09%), các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,12%.

- Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,57 triệu/hợp đồng, tăng 33,97% so với cùng kỳ năm 2014. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp ước đạt 10,09 triệu/hợp đồng, của một hợp đồng liên kết chung đạt 12,5 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,72 triệu/hợp đồng.

- Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác gồm: Prudential (21,74%), Bảo Việt Nhân thọ (20,01%), tiếp đến là Manulife (12,24%), AIA (11,32%); Dai-ichi (10,0%),PVI (7,32%), ACE (4,86%), Generali (4,78%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Hanwha Life (2,41%), Prevoir (2,37%), Aviva (1,2%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

Về hợp đồng có hiệu lực

- Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.420.557 hợp đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 24.236,6 tỷ đồng (tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2014).

- Về thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 9/2015 như sau: Prudential 28,99%, Bảo Việt Nhân thọ 27,51%, Manulife 11,76%, AIA 9,15%, Dai-ichi 8,88%, ACE 4,18%, PVI 2,63%, Hanwha Life 1,85%, Generali 1,81%, Prevoir 1,51%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tình hình hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2015 như sau:

+ Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 9 tháng đầu năm 2015 ước là 5.303,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp là 3.053 tỷ đồng (tăng 23,2%) và phí tái bảo hiểm thu xếp là 2.250,5 tỷ đồng (giảm 10,8%).

+ Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2015 ước là 406,9 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2014.