Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 07/2012

Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 07/2012 01/08/2012 15:37:00 316

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 07/2012

01/08/2012 15:37:00

Tình hình thi đại lý bảo hiểm tháng 7/2012

1. Kế hoạch các DNBH đăng ký:

Tháng 7/2012, các doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký:

- Tổng cộng: 973 khoá đào tạo với 28.046 học viên:

+ Đăng ký ban đầu: 894 khoá đào tạo với 25.813 học viên

+ Đăng ký bổ sung trong tháng: 79 khoá đào tạo với 2.233 học viên

Trong đó:

- Khối nhân thọ đăng ký 945 khoá đào tạo với 27.302 học viên.

- Khối phi nhân thọ đăng ký 28 khoá đào tạo với 744 học viên.

 2. Kết quả phê duyệt:

Trung tâm đã phê duyệt kết quả 648 kỳ thi khối nhân thọ, với 13.179 học viên (12.476 HV đỗ, tỷ lệ đỗ 94,67%) và 20 kỳ thi khối phi nhân thọ, với 516 học viên (485 HV đỗ, tỷ lệ đỗ 93,99%). Tổng toàn thị trường là 668 kỳ thi, bằng 68,65% kế hoạch, với 13.695 học viên (12.961 HV đỗ, tỷ lệ đỗ 94,64%), bằng 48,83% kế hoạch. Tỷ lệ đỗ chung toàn thị trường tháng 7/2012 không dao động nhiều so với tỷ lệ đỗ chung toàn thị trường của tháng 6/2012 (94,77%).

3.Tổ chức thi theo hình thức 1

Đến hết ngày 25/7/2012, Trung tâm đã phê duyệt kết quả 109 kỳ thi hình thức 1 với 3.287 học viên tham dự (2.792 học viên đỗ, tỷ lệ đỗ 84,94%), trong đó bao gồm:

+ 72 kỳ thi viết với 2.278 học viên tham dự, trong đó 1.921 học viên đỗ, tỷ lệ đỗ 84,33% (Phụ lục 3A đính kèm)

+ 37 kỳ thi trực tuyến, với 1.009 học viên tham dự, trong đó 871 học viên đỗ, tỷ lệ đỗ 86,32% (Phụ lục 3B đính kèm).

Tỷ lệ thi đỗ các kỳ thi hình thức 1 (cả thi viết và thi trực tuyến) thấp hơn tỷ lệ thi đỗ chung của toàn thị trường (94,64%), do Trung tâm tổ chức thi và chấm thi nghiêm túc hơn.