Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015

Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015 30/10/2015 16:11:00 2036

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015

30/10/2015 16:11:00

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 20 .725 tỷ đồng, tăng 16,74% so với cùng kỳ năm 2014. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 4 .612 tỷ đồng, tăng 8,93% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 22 ,26% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3 .661 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 1 7 ,66% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 8,43% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 54,38% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 7,25% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.390 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 6 ,71% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2014 như VASS (750 tỷ đồng, tăng 4,76 lần), ACE (136 tỷ đồng, tăng 2,99 lần), VBI (27 5 tỷ đồng, tăng 2,05 lần), Phú Hưng ( 33 tỷ đồng, tăng 89,05%), BHV (98 tỷ đồng, tăng 65,80%).  

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA (166 tỷ đồng, giảm 52,00%), VNI (218 tỷ đồng, giảm 14,76%), GIC (353 tỷ đồng, giảm 5,24%), Liberty (330 tỷ đồng, giảm 1,53%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (6.249 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,16%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.447 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2 1 ,46%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (4 .129 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,92%), bảo hiểm cháy nổ (1.915 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9 ,24%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.525 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,36%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 9.070 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 43,76%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 ( 36 ,15%).

18/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 9 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Fubon (148,96%), Cathay (126,89%) , MSIG (108,91%), BVTM (88,81%), UIC (70,30%), Phú Hưng (60,61%), PVI (56,41%), Liberty (55,39%), GIC (51,31%) .  

Bảo hiểm nhân thọ

Doanh thu phí khai thác : tổng doanh thu phí khai thác mới 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 7.507,96 tỷ đồng, tăng 48,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 43,40%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 43,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,15%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 1,8%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chiếm tỷ trọng 0,09% và sản phẩm bổ trợ chiếm tỷ trọng 9,18%.

Trong tháng 8/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là BVNT, Prudential, Manulife, Daiichi và AIA.

- Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới: số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 838.472 hợp đồng, trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (38,44%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (32,06%) và bảo hiểm tử kỳ (28,28%), các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,22%.

- Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,53 triệu/hợp đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2014. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp ước đạt 10,14 triệu/hợp đồng, của một hợp đồng liên kết chung ước đạt 12,43 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,7 triệu/hợp đồng.

Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác gồm: Prudential (20,64%), Bảo Việt Nhân thọ (20,37%), tiếp đến là Manulife (12,74%), AIA (11,97%); Dai-ichi (10,2%),PVI (6,24%), Generali (4,79%), ACE (4,74%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Prevoir (2,54%), Hanwha Life (2,49%), Aviva (1,43%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

  Về hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) đạt 5.357.219 hợp đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 22.608,06 tỷ đồng (tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2014).

Về thị phần doanh thu phí : thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 5/2015 như sau: Prudential 28,89%, Bảo Việt Nhân thọ 27,95%, Manulife 11,77%, AIA 9,36%, Dai-ichi 8,79%, ACE 4,09%, PVI 2,2%, Hanwha Life 1,84%, Generali 1,74%, Prevoir 1,56%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 8 tháng đầu năm 2015 ước là 4.293,5 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp ước là 2.592 tỷ đồng (tăng 28,3%) và phí tái bảo hiểm thu xếp ước là 1.701 tỷ đồng (giảm 24,4%).

Về hoa hồng môi giới bảo hiểm: tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015 ước là 356 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.