Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 01-06/08/2022 tại TP. Hồ Chí Minh

05/08/2022

Từ ngày 01-06/08/2022 tại Hồ Chí Minh, Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về Bảo hiểm Phi nhân thọ cho học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

29/11/2017

Sáng ngày 25/12/2017, tại TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm – Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Khóa giám định bồi thường xe cơ giới cho cán bộ của Tổng Công ty.

Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Hà nội ngày 25-26/8/2017

29/08/2017

Sáng ngày 25/8/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào pháp luật kinh doanh bảo heiemr phi nhân thọ.