Sitemap

BỘ TÀI CHÍNH

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6  năm 2009  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

  Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: The Insurance Research and Training Center (IRTC).

 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và hàng năm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

 

2. Tổ chức hội thảo khoa học, thông tin - tư liệu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị liên quan triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của ngành bảo hiểm.

 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi được Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

 

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

 

5. Tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý, nhân viên, đại lý bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm; cán bộ quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và chương trình đào tạo được Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

 

6. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm có nhu cầu.

 

7. Tổ chức thi cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm; tổ chức thi cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về bảo hiểm theo qui định của pháp luật.

 

8. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức và cho công chúng.

 

9. Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

 

10. Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

 

11. Được thu các khoản phí đào tạo, phí thi cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm; phí cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm; phí cung cấp các tài liệu, giáo trình, ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm. 

 

12. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

13. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm giao.

 

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC, BỘ MÁY

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

 

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a) Phòng Nghiên cứu khoa học;

b) Phòng Đào tạo;

c) Phòng Hành chính - Tài vụ - Quản trị;

d) Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng và Chi nhánh Trung tâm do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm quy định.

2. Cán bộ, viên chức của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

 

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm

 

Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

 

Giám đốc Trung tâm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Quy chế này và Quy chế làm việc do Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm ban hành.

 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

 

Điều 5. Quản lý nhân sự và tiền lương:

 

Nhân sự của Trung tâm gồm có viên chức, lao động hợp đồng, cộng tác viên.

 

Trung tâm thực hiện chế độ quản lý nhân lực và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức, lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, của Bộ Tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

 

CHƯƠNG III

 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Điều 6. Cơ chế tài chính

 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán;  chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao; trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng ổn định thu nhập, phúc lợi và khen thưởng theo quy định hiện hành.

Chi nhánh Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc.

 

CHƯƠNG IV

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

         Điều 8. Tổ chức thực hiện         

 

         Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và  Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 

         Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

 

         Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm./.

 

 

           

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

    Vũ Văn Ninh

 

 
Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2223 2233, Fax: (84-4) 2223 2234, Email: ncdt-bh@mof.gov.vn